Gebruiksvoorwaarden

Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) alle sites van Notariële Diensten BV zoals www.royement.nl www.vaarwel.nl en www.notarielediensten.nl (hierna te noemen ‘de site’). Onder de site worden ook begrepen alle andere domeinen die doorgeleid zijn naar een van de hiervoor genoemde hoofddomeinen. Bijvoorbeeld het domein www.royementen.nl verwijst naar royement.nl

Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de meer juridische documenten zoals de algemene voorwaarden van dienstverlening van Notariële Diensten. In geval van een eventueel juridisch conflict gaan de juridische documenten helaas voor.

  • Met je bezoek aan de site en/of je gebruik van de op of via de site verstrekte informatie (hierna te noemen ‘de informatie’), verklaar je kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en daarmee akkoord te gaan.
  • Je verbindt je er toe de site te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.
  • Je gebruik dient in overeenstemming te zijn met hetgeen in alle opzichten van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker mag worden verwacht. Meer in het bijzonder zul je geen handelingen verrichten die Notariële Diensten BV of haar medewerkers op welke wijze dan ook kunnen schaden.

Indien je niet akkoord gaat met een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, dan dien je deze site niet te bezoeken en/of de informatie niet te gebruiken.

Over de site

De site is geproduceerd in opdracht van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Notariële Diensten BV, (hierna te noemen ‘ND’). Voor adresgegevens, contactgegevens en andere gegevens zoals KvK nummer, BTW nummer, kijk je op onze contactpagina.

Over de informatie op de site

gebruiksvoorwaarden

De informatie op de site heeft uitsluitend betrekking op situaties naar Nederlands recht. Het gebruik van de informatie is voor eigen rekening en risico. De site en de daarin verwerkte informatie zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet en samengesteld. Ondanks dat kan het voorkomen dat op enig moment niet alle informatie actueel, juist en/of volledig is. ND streeft er uiteraard naar de site virusvrij en zonder fouten en/of onderbrekingen te laten functioneren. ND sluit echter in haar disclaimer ten aanzien van het vorenstaande haar aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit.

Ben je van mening dat er een onjuistheid staat op de site? Laat ons dat dan weten via webmaster@notarielediensten.nl

Je bent je ervan bewust dat op alle informatie op de site het auteursrecht bij ND rust. Dat geldt ook voor alle ontwerpen en beeldmateriaal. Je mag en kan dat materiaal niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ND.

Uitsluiting aansprakelijkheid

ND sluit in haar disclaimer haar aansprakelijkheid uit voor enige vorm van schade (met inbegrip van zaakschade, vermogensschade als gevolg van materiële schade en zuivere vermogensschade) die voortvloeit uit de werking en/of het gebruik van de site en/of van gebruik van de informatie.

Privacy Cookies en Linkjes

ND heeft een aparte Privacyverklaring. Deze maakt onderdeel uit van de gebruiksvoorwaarden van de site. In de kern komt het erop neer dat ND zo min mogelijk gegevens opslaat en bewaart.

Compliment of klacht?

Wij hopen dat je een goede ervaring hebt met ons. Als dat zo is en je wilt een compliment daarover kwijt, heel graag. Aanbevelingen zijn onze beste manier om klanten te werven. Is er iets niet goed gegaan, dan horen we dat ook graag. Afhankelijk van bij wie en hoe erg het is misgegaan heb je verschillende opties.

Toepasselijk Recht

Op gebruik van de site en op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen gebruiksvoorwaarden en site

ND kan deze gebruiksvoorwaarden en (de informatie op) de site te allen tijde wijzigen. Wijzigingen gaan in zodra deze op de site zijn vermeld.