Gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 oktober 2022.

Opdrachten die door Notariële Diensten BV (hierna te noemen: “Notariële Diensten”) met ingang van 1 oktober 2022 en/of op enig eerdere datum, zijn aanvaard en nog onder behandeling zijn, worden uitgevoerd met inachtneming van onderstaande Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op onze gehele dienstverlening, waaronder:

De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing bij losse vragen, het verstrekken van adviezen en bij elke vorm van communicatie. De Algemene Voorwaarden zijn dus ook van toepassing als er nog geen opdracht is verleend, maar u al wel contact met ons heeft opgenomen.

Indien u niet akkoord gaat met één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient u deze site niet te bezoeken en/of de informatie niet te gebruiken.

Definities:

  • Dossier: Alle gegevens die door of ten behoeve van de opdracht door de opdrachtnemer zijn opgeslagen.
  • Opdrachtgever: De wederpartij van Notariële Diensten, de opdrachtnemer.
  • Opdrachtnemer: Notariële Diensten BV.
  • Overeenkomst: De overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.
  • Site: Alle hierboven genoemde sites en alle andere domeinen die doorgeleid zijn naar een van de hierboven genoemde hoofddomeinen.

Notariële Diensten is een onderneming die wordt uitgeoefend in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, genaamd: “Notariële Diensten BV”. Zij is gevestigd te Woerden. Deze BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72233176. Voor adresgegevens, contactgegevens en andere gegevens kijkt u op de contactpagina op de website van Notariële Diensten.

Artikel 1: Opdrachten

1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Notariële Diensten. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

2. Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door Notariële Diensten of haar notaris op verzoek van de opdrachtgever opgemaakte (concept) akte/verklaring impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht. Ook de ontvangst van een overeenkomst afkomstig van Notariële Diensten of haar notaris impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.

Artikel 2: (Beroeps)aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Notariële Diensten is beperkt tot 2 keer de maximale factuurwaarde van één opdracht, met een maximum van € 5.000,– per gebeurtenis of opeenvolging van gebeurtenissen. Hiervoor is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

2. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de opdrachtnemer aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door opdrachtnemer ingeschakelde organisatie. De beperking geldt ook voor bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. Voor alle indirecte schade op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door, een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, mail of upload. Dit is ongeacht of het vervoer of de verzending plaatsvindt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

Artikel 3: Rechtspersoon

Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan is deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. De natuurlijke persoon moet beschouwd kunnen worden als de (mede-)beleidsbepaler van de betreffende rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de betreffende natuurlijke persoon ook persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie. Ongeacht of de opdracht ten name van de rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever.

Artikel 4: Financiële gevolgen opdrachtverlening

1. Notariële Diensten informeert de opdrachtgever over de financiële consequenties van haar inschakeling.

2. Notariële Diensten deelt tijdig aan de opdrachtgever mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan vooraf is afgesproken.

3. Notariële Diensten mag de kosten van haar werkzaamheden niet ten laste brengen van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de opdrachtgever.

4. Declaraties en facturen van Notariële Diensten dienen binnen zeven dagen na factuurdatum te zijn betaald.

5. Bij overschrijding van deze termijnen is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. Daarnaast is een vertragingsrente, gelijk aan de wettelijke rente, verschuldigd.

6. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de opdrachtgever.

7. Notariële Diensten kan, als de opdrachtgever in verzuim is, de opdracht onmiddellijk en eenzijdig beëindigen, zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden. Bovendien kan Notariële Diensten:

  • van de opdrachtgever verlangen dat een voorschotdeclaratie wordt voldaan, alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen;
  • desgewenst overgaan tot tussentijdse declaratie van haar werkzaamheden;
  • van de opdrachtgever verlangen dat voorafgaand aan het passeren van de akte/verklaring ter betaling van zijn declaratie een onherroepelijke machtiging tot eenmalige incasso wordt verleend.

Artikel 5: Archivering

Notariële Diensten bewaart de stukken die ter zake van de opdracht in het dossier zitten 12 maanden. Aanvang van de termijn is de dag volgend op die waarop haar werkzaamheden in het dossier zijn beëindigd. De cruciale gegevens uit het dossier, zoals de NAW-gegevens en een eventueel testament,  worden 5 jaar bewaard.

Artikel 6: Bedingen algemene voorwaarden

Het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden is niet alleen bedongen ten behoeve van Notariële Diensten, maar ook ten behoeve van haar aandeelhouders, medewerkers en (kandidaat-)notarissen en alle overige personen die op enige wijze bij, voor of namens Notariële Diensten werkzaam zijn of waren.

Artikel 7: Overmacht

In geval van overmacht is Notariële Diensten niet gehouden om de overeenkomst na te komen. Zij is in dat geval niet gehouden tot het betalen van enige vergoeding. Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend verstaan, iedere situatie die niet te voorzien was ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst.

Onder overmacht is in ieder geval begrepen, maar niet uitputtend: natuurrampen, pandemie, overheidsmaatregelen, stroomstoringen of andere verstoringen van de infrastructuur, weigering van medewerking door cruciale partners, tuchtrechtelijke maatregelen van de KNB, rechterlijk ingrijpen in het werkproces en beslaglegging door derden.

Artikel 8: WWFT

De dienstverlening van Notariële Diensten valt mogelijk, via de notaris, onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). In verband hiermee kan de opdrachtnemer verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Volgens de wet mag opdrachtnemer zijn opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord.

Artikel 9: Annulering opdracht

Notariële Diensten behoudt zich het recht voor om bij haar opdrachtgever een declaratie in te dienen indien een opdracht geen doorgang kan vinden. Dit is het geval als de uitvoering om welke reden ook niet plaats zal vinden na het verlenen van de opdracht of ingeval de opdracht nadien wordt ingetrokken. Dit indien een opdracht is gegeven, of geacht wordt te zijn gegeven, aan Notariële Diensten.

Deze declaratie wordt opgesteld naar gelang van de op het moment van annuleren verrichtte werkzaamheden en de aan het dossier bestede tijd. De declaratie wordt berekend aan de hand van het alsdan geldende uurtarief dat Notariële Diensten op dat moment voor dergelijke werkzaamheden hanteert.

Artikel 10: Privacyverklaring

Op onze dienstverlening is – naast en in aanvulling op deze Algemene Voorwaarden – onze Privacyverklaring van toepassing.

Artikel 11: Gebruik van de site

1. De informatie op de website heeft uitsluitend betrekking op situaties naar Nederlands recht. Het gebruik van de informatie is voor eigen rekening en risico. De website en de daarin verwerkte informatie zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet en samengesteld. Ondanks dat kan het voorkomen dat op enig moment niet alle informatie actueel, juist en/of volledig is. Notariële Diensten streeft er uiteraard naar de site virusvrij en zonder fouten en/of onderbrekingen te laten functioneren. Notariële Diensten sluit echter in haar disclaimer ten aanzien van het vorenstaande haar aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit.

Ben je van mening dat er een onjuistheid staat op de site? Laat ons dat dan weten via webmaster@notarielediensten.nl.

gebruiksvoorwaarden

2. Voor alle informatie op de site geldt dat het auteursrecht bij Notariële Diensten rust. Dat geldt ook voor alle ontwerpen en beeldmateriaal. Het materiaal mag niet gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Notariële Diensten.

3. Notariële Diensten kan de gebruiksvoorwaarden en (de informatie op) de site te allen tijde wijzigen. Wijzigingen gaan in zodra deze op de site zijn vermeld.

Artikel 12: Rechtskeuze

Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling is Nederlands recht van
toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend bevoegd de Nederlandse rechter in het arrondissement waar Notariële Diensten is gevestigd.

Artikel 13: Reclamatie

1. Reclamatieperiode: Klachten over geleverde diensten dienen binnen 30 dagen na voltooiing van de dienstverlening schriftelijk bij ons te worden ingediend. Na deze periode vervalt het recht op reclamatie.

2. Indiening van klachten:
Klachten dienen voorzien te zijn van een duidelijke en gedetailleerde omschrijving van de geconstateerde gebreken. Daarnaast dienen de originele opdrachtbevestiging en de factuur te worden bijgevoegd.

3. Beoordeling: Na ontvangst van de klacht zullen wij deze beoordelen en binnen een redelijke termijn van maximaal 14 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk een reactie geven. Indien wij de klacht gegrond vinden, zullen wij kosteloos overgaan tot herstel, vervanging of creditering van de betreffende dienst.

4. Gevolgen van late reclamatie: Indien de klacht niet binnen de reclamatieperiode van 30 dagen is ingediend, vervalt elk recht op herstel, vervanging of enige andere vorm van compensatie, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

5. Uitsluitingen: Klachten die voortvloeien uit nalatigheid van de klant worden niet in behandeling genomen.